Praktische informatie

Aanmelding
Jeugdigen tot 18 jaar kunnen worden aangemeld via Jij en Co. Jij en Co is een zorg-coöperatie voor en door zelfstandige professionals. Ik ben als lid aangesloten bij Jij en Co. De coöperatie zorgt ervoor dat zij namens de leden contracten sluit met de gemeenten. De gemeenten bekostigen de behandeling. Je hebt een verwijzing nodig van een jeugdteam, sociaal wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin, huisarts, medisch specialist of jeugdarts om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Zie de website van Jij en Co voor verdere informatie: www.koelenco.nl. Vanaf januari 2024: www.jijencojeugdzorg.nl. Aan de website van Jij en Co wordt nog gewerkt.
(Jong)volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich telefonisch of via mail bij mij aanmelden of informatie inwinnen. Onder het kopje " Beroepsverenigingen en professionalisering"staat meer over de mogelijkheden voor eventuele vergoeding van de zorg. 
Contra-indicaties
Wanneer kom je niet in aanmerking voor een behandeling bij psychologiepraktijk Xanima? Als je psychotische klachten, een ernstige eetstoornis of forse verslavingsproblemen hebt of als je serieuze gedachten aan zelfdoding hebt. Er zijn dan andere hulpverleners die jouw beter kunnen helpen. Als er sprake is van bovenstaande problematiek, wil ik je adviseren om contact op te nemen met een jeugdteam bij jou in de buurt (voor kinderen/jongeren tot 18 jaar) of met je huisarts (voor mensen vanaf 18 jaar).
Bij crisissituaties en continuïteit zorg
Mijn praktijk biedt geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst en tijdens kantooruren ben ik niet altijd bereikbaar i.v.m. afspraken en behandelingen. Neem bij crisisgevoelige situaties daarom contact op met je huisarts of, buiten kantoortijden, met de huisartsenpost. Zij kunnen je zo nodig in contact brengen met de crisisdienst.

Bij mijn afwezigheid kan er, indien nodig en gewenst, voor vervanging gezorgd worden.
Beroepsverenigingen en professionalisering
Als psycholoog ben ik aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast ben ik aangesloten bij de NVPA, RBCZ, Stichting EFT en Vereniging voor Pesso Psychotherapie. Indien je zorgverzekeraar een contract afgesloten heeft met de NVPA, kom je  mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de zorg. Je kunt bij de zorgverzkeraar nagaan of je hiervoor in aanmerking komt. 
Om mijn deskundigheid op peil te houden, heb ik geregeld intervisie en supervisie met collega’s en/of supervisoren. 
Preventie en klachtenregeling
Uiteraard streef ik naar een zo’n prettig mogelijke samenwerking en naar positieve resultaten. Mocht je toch ergens ontevreden over zijn, ga ik graag zo vroeg mogelijk met jou hierover in gesprek om het vertrouwen te herstellen. Als kinderen, jeugdigen en/of hun ouder(s), en/of verzorger(s) vragen of klachten hebben over de jeugdhulp, kunnen zij ook terecht bij een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (het AKJ). De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis.  Een vertrouwenspersoon informeert, adviseert en ondersteunt kinderen, jeugdigen en ouders/verzorgers die met de jeugdhulp te maken krijgen. Het AKJ beantwoordt vragen over de jeugdhulp. Ook geeft het AKJ ondersteuning bij het opstellen, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp.
Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon via telefoonnummer 088-5551000 of info@akj.nl.

Er mag ook direct een klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ik ben aangesloten bij de klachtencommissie er is iets mis gegaan. Meer informatie kan je vinden op de website www.erisietsmisgegaan.nl
Privacy policy
Vanuit de wetgeving, Jeugdwet (en WGBO; wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) ben ik verplicht om een cliëntendossier bij te houden. Hierin leg ik gegevens vast van jou, andere gezinsleden en betrokken hulpverleners.  Uiteraard streef ik ernaar om jouw privacy te waarborgen en ik ga dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat verder doe is te lezen op de website van Jij en Co. Voor meer informatie kan je naar www.koelenco.nl/privacy-policy. Aan de website van Jij en Co wordt nog gewerkt.
Verwijsindex
De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een jongere (0-23 jaar). Op deze manier kunnen professionals die werken in de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk & Inkomen en Politie & Justitie met elkaar afstemmen om de jongere en het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor meer informatie zie www.multisignaal.nl.
Beroepsverenigingen en professionalisering
Als psycholoog ben ik aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast ben ik aangesloten bij de NVPA, RBCZ, Stichting EFT en Vereniging voor Pesso Psychotherapie. Om mijn deskundigheid op peil te houden, heb ik geregeld intervisie en supervisie met collega’s.
Check bij je verzekeraar in hoeverre je in aanmerking komt voor vergoeding van de zorg.